Honouring The Ancestors / Pocta predkom

This is a spell I use to change the DNA
of cell memories, 
remembering genes
from endless paths
and trajectories of the past
and the future.

I wash away
guilt, fear and pain,
misunderstandings
from all our synapses.
I wash gently to heal the cracks.

All my ancestors
just come
in crowds.

I look at you standing here.
Your karma is not my burden.
I’m not you, but I’m still blood.
And that is what unites us and I am grateful to you.

But this is my mantra,
a spell I use to change the DNA to stay like this forever.
All my ancestors.

Martina Straková: Honouring The Ancestors
Martina Straková: Honouring The Ancestors, 2023. Graphic frame design: Michaela Šálová; In the picture great-grandparents of the author, Irene & Alois, approx. 1960.
The poem was published as part of the Poetry Expo 2023 project  run by the European Platform For Poetry – Versopolis.

Toto je zaklínadlo, ktorým mením DNA
spomienky buniek
rozpamätávanie sa génov
z nekonečných ciest a trajektórií
minulých
aj budúcich

zmývam krivdu, strach a bôľ
nedorozumenia
preč zo všetkých synapsií
zmývam jemne zaceľujem trhliny

všetci moji predkovia
len príďte
v zástupe

pozerám sa na vás ako tu stojíte
vaša karma nie je moje bremeno
ja nie som vy no predsa len krv
je to čo nás spája a som vám vďačná

no toto je moja mantra,
ktorou navždy mením DNA
všetci moji predkovia.

Báseň bola publikovaná v rámci projektu Poetry Expo 2023, ktorý organizuje Európska platforma pre poéziu Versopolis.

error: Content is protected !!