Úľava písaním

Nachádzať odpovede a možné riešenia náročných životných situácií sa dá aj v procese písania

Písanie môže byť pre človeka oslobodzujúce aj preto, lebo umožňuje nadhľad nad prežívaným a odosobnenie od prežívaného. Odstup od problému nastáva aj vďaka tomu, že sa pisateľ nevyhnutne sústredí na zmysluplné vyjadrenie svojich pocitov v písomnom prejave.


Pre proces písania je charakteristické, že človek postupne nadobudne zručnosť nazerať na seba (a svoj aktuálny problém) akoby z „pozície tretieho.“ A to je ten správny okamih, keď dochádza k realistickému a emóciami nezaťaženému vnímaniu reality.

Napíšte si všetko. Aj to, ako dnes chcete prežiť deň.
Denník si môžete začať písať aj online vďaka aplikácii penzu.com.

error: Content is protected !!